ข่าวประชาสัมพันธ์

23
ประกาศผลการประกวดแข่งขันการเขียนเรียงความหัวข้อ “การประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตประจำวันจากทศชาติชาดก” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสัง...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
29
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ เรื่อง“การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย”
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ เรื่อง“การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย”
Actions: E-mail | Permalink |
29
โครงการมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 2559
Actions: E-mail | Permalink |
29
โครงการฝึกอบรมภาษาไทยให้แก่ผู้จัดการบริษัทซัมซุง
Actions: E-mail | Permalink |
29
โครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
Actions: E-mail | Permalink |
29
รายงานผลโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพนิสิตครูภาษาไทย
Actions: E-mail | Permalink |
29
รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารนิสิตครูภาษาไทย
Actions: E-mail | Permalink |
29
รายงานผลโครงการพัฒนาจิตอาสา นิสิตครูภาษาไทย
Actions: E-mail | Permalink |
24
รายงานผลโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาศักยภาพนิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF
Actions: E-mail | Permalink |
24
รายงานผลโครงการสอนภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการสอนภาษาไทย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
Actions: E-mail | Permalink |
24
โครงการศึกษาดูงานการสอนภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการสอนภาษาไทย ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Actions: E-mail | Permalink |
24
รายงานผลโครงการขับเคลื่อนนิสิตสู่ความเป็นนานาชาติ
Actions: E-mail | Permalink |
30
โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสาร และทักษะ ICT อย่างสร้างสรรค์
Actions: E-mail | Permalink |
24
โครงการสร้างมาตรฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนและหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา TQF
Actions: E-mail | Permalink |
20
รายงานผลโครงการจัดทำหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Actions: E-mail | Permalink |
30
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
Actions: E-mail | Permalink |
10
รายงานผลโครงการแนวปฏิบัติในการนำเสนอภาคนิพนธ์ 2558
Actions: E-mail | Permalink |
14
รายงานผลโครงการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา วรรณคดไีทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ: การเรียนรู้และ สร้างสรรค์จากสังคมไทยสสู่ังคมโลก” ครั้งที่...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
20
รายงานผลโครงการมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
Actions: E-mail | Permalink |
25
โครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการสูงสุดและเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Republic of Maldives)
Actions: E-mail | Permalink |
28
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
Actions: E-mail | Permalink |
06
เอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์กับการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ในวารสารรายเดือน ฉบับวันที่ 93 ธันวาคม 2557
Actions: E-mail | Permalink |
06
Vice Presiden Talk I เรื่อง รองอธิการ จากบทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สุภาปานเจริญ รองอธิการฝ่ายบริหาร ในวารสารรายเดือน ฉบับวันที่ 93 ธันวาคม 2557
Actions: E-mail | Permalink |
30
โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล
Actions: E-mail | Permalink |
20
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา การติดตามความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์
Actions: E-mail | Permalink |
05
รายงานผลโครงการจัดการความรู้ “รายวิชาการศึกษาอิสระหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย และหลักสูตรศศ.บ. ภาษาตะวันออก”
Actions: E-mail | Permalink |
02
โครงการจัดทำคู่มือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับชาวต่างประเทศ
Actions: E-mail | Permalink |
24
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมภาษาไทยแบบเข้มเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง (มหาวิทยาลัยพูซาน ภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี)
Actions: E-mail | Permalink |
24
รายงานผลโครงการฝึกอบรมภาษาเวียดนามให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2556
Actions: E-mail | Permalink |
24
รายงานผลโครงการเปิดโลกภาษาสู่อาเซียน: ไทย เวียดนาม กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ 2557
Actions: E-mail | Permalink |
04
รายงานผลโครงการศิษย์ลาครูสู่โลกกว้าง พี่สรรค์สร้างนำทางน้อง ปีการศึกษา 2556
Actions: E-mail | Permalink |
30
รายงานผลโครงการมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 2557
Actions: E-mail | Permalink |
21
ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความและโปสเตอร์ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความและโปสเตอร์ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ หมดเขตส่งในวันที่ 15 เมษายน 2557 ส่งผลงานได้ที่ ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
10
การเข้าดูข้อมูลเว็บไซต์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ขอให้ใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome เนื่องจากอยู่ระหว่างการเชื่อมต่อระบบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการเรียนการสอนภาษาไทยสู่ความเป็นนานาชาติ (งบประมาณ 2557)
Actions: E-mail | Permalink |
07
ประชาสัมพันธ์ "งานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย" ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
ประชาสัมพันธ์ "งานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย" ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ลานหน้าตึกมนุษยศาสตร์ และห้องประชุม 222 โดยมีกิจกรร...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
07
ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติ THE ASIEN CONFERENCE ON ARTS & CONLTURES 2014
ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติ THE ASIEN CONFERENCE ON ARTS & CONLTURES 2014 ในวันที่ 12 - 13 มิถุนาย...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
รายงานผลโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
Actions: E-mail | Permalink |
07
รายงานผลโครงการเกาหลีศึกษา
Actions: E-mail | Permalink |
07
รายงานผลโครงการฝึกอบรมภาษาไทยแบบเข้มเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง(พูซาน)
Actions: E-mail | Permalink |
07
รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการเรียนการสอนภาษาไทยสู่ความเป็นนานาชาติ
Actions: E-mail | Permalink |
07
รายงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนาม ประจาปี ๒๕๕๖
Actions: E-mail | Permalink |
07
รายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของชาติสมาชิกอาเซียน
Actions: E-mail | Permalink |
07
รายงานผลโครงการทบทวนทักษะ พัฒนาเทคนิคล่ามญี่ปุ่น
Actions: E-mail | Permalink |
07
รายงานผลโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
Actions: E-mail | Permalink |
07
รายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตปริญญาโท ชาวต่างชาติ
Actions: E-mail | Permalink |
07
รายงานผลโครงการจรรยาบรรณ ครูพันธุ์ใหม่ ปี 2556.
Actions: E-mail | Permalink |
07
รายงานผลโครงการ ACAC
Actions: E-mail | Permalink |
17
รายงานผลโครงการสอนภาษาไทยแบบเข้มสำหรับชาวต่างประเทศ
Actions: E-mail | Permalink |
17
รายงานผลโครงการจิตอาสา “แบ่งปันวรรณกรรมเพื่อน้อง”
Actions: E-mail | Permalink |
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last