ข่าวประชาสัมพันธ์

07
ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติ THE ASIEN CONFERENCE ON ARTS & CONLTURES 2014 ในวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2557
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://acacconference.com/2014/ หรือที่ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มศว

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website