ข่าวประชาสัมพันธ์

07
ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติ THE ASIEN CONFERENCE ON ARTS & CONLTURES 2014 ในวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2557
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://acacconference.com/2014/ หรือที่ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มศว
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating