ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวกิจกรรม

23
ประกาศผลการประกวดแข่งขันการเขียนเรียงความหัวข้อ “การประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตประจำวันจากทศชาติชาดก” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสัง...

[Read the rest of this article...]

29
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ เรื่อง“การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย”
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ เรื่อง“การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย”
29
โครงการมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 2559
29
โครงการฝึกอบรมภาษาไทยให้แก่ผู้จัดการบริษัทซัมซุง
29
โครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
29
รายงานผลโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพนิสิตครูภาษาไทย
29
รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารนิสิตครูภาษาไทย
29
รายงานผลโครงการพัฒนาจิตอาสา นิสิตครูภาษาไทย
06
เอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์กับการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ในวารสารรายเดือน ฉบับวันที่ 93 ธันวาคม 2557
02
โครงการจัดทำคู่มือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับชาวต่างประเทศ
24
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมภาษาไทยแบบเข้มเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง (มหาวิทยาลัยพูซาน ภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี)
24
รายงานผลโครงการฝึกอบรมภาษาเวียดนามให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2556
24
รายงานผลโครงการเปิดโลกภาษาสู่อาเซียน: ไทย เวียดนาม กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ 2557
04
รายงานผลโครงการศิษย์ลาครูสู่โลกกว้าง พี่สรรค์สร้างนำทางน้อง ปีการศึกษา 2556
30
รายงานผลโครงการมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 2557
21
ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความและโปสเตอร์ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความและโปสเตอร์ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ หมดเขตส่งในวันที่ 15 เมษายน 2557 ส่งผลงานได้ที่ ...

[Read the rest of this article...]

08
รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการเรียนการสอนภาษาไทยสู่ความเป็นนานาชาติ (งบประมาณ 2557)
08
รายงานผลโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
07
รายงานผลโครงการเกาหลีศึกษา
07
รายงานผลโครงการฝึกอบรมภาษาไทยแบบเข้มเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง(พูซาน)
07
รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการเรียนการสอนภาษาไทยสู่ความเป็นนานาชาติ
07
รายงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนาม ประจาปี ๒๕๕๖
07
รายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของชาติสมาชิกอาเซียน
07
รายงานผลโครงการทบทวนทักษะ พัฒนาเทคนิคล่ามญี่ปุ่น
07
รายงานผลโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
07
รายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตปริญญาโท ชาวต่างชาติ
07
รายงานผลโครงการจรรยาบรรณ ครูพันธุ์ใหม่ ปี 2556.
07
รายงานผลโครงการ ACAC
17
รายงานผลโครงการสอนภาษาไทยแบบเข้มสำหรับชาวต่างประเทศ
17
รายงานผลโครงการจิตอาสา “แบ่งปันวรรณกรรมเพื่อน้อง”
27
รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
19
รายงานผลโครงการ KM เครือข่ายพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตฯ
19
รายงานผลโครงการ“บัณฑิตครูสรรค์สร้างนำทางน้อง”
21
รายงานผลโครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและฝึกปฏิบัติเก็บข้อมูลภาคสนาม
20
รายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมฯ
20
-
20
รายงานผลโครงการภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
09
-