บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
e-mail panupong@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16244
ประวัติ Download

 

สาขาภาษาไทย

 
อาจารย์ ดร. วิชชุกร ทองหล่อ
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร กศ.บ.ภาษาไทย
e-mail witchuko@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16404
ประวัติ Download
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัค มหาวรากร
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร ศศ.ม.ภาษาไทย
e-mail supak@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16239
ประวัติ Download
 
 
อาจารย์ ดร. รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาไทย
e-mail ratchaneeya@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16270
ประวัติ Download
 
รองศาสตราจารย์ รุ่งฤดี แผลงศร
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
e-mail rungrude@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16246
ประวัติ Download
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail pimpaporn@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16243
ประวัติ Download
 
อาจารย์ ดร. พรธาดา สุวัธนวนิช
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail porntad@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16246
ประวัติ Download
 
อาจารย์ ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail prapaporn@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16271
ประวัติ Download
 
อาจารย์ ดร. นิธิอร  พรอำไพสกุล
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail nition@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16272
ประวัติ Download
 
อาจารย์ ดร.ทรงภพ  ขุนมธุรส
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail  songphop@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16239
ประวัติ Download
 
อาจารย์ กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน)
e-mail kingkarnb@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16271
ประวัติ Download
 
อาจารย์ พัทธยา จิตต์เมตตา
ตำแหน่ง อาจารย์(อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)
e-mail 
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 
ประวัติ Download
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ คู่ทวีกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์(อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)
e-mail somkiat247@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16289
ประวัติ Download
 
อาจารย์ชญาตี เงารังษี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน)
e-mail chayatee@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16288
ประวัติ Download
 

สาขาภาษาญี่ปุ่น

 
อาจารย์ ดร. ภัทร์อร พิพัฒนกุล
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรสาขาภาษาตะวันออก
e-mail paton@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16275
ประวัติ Download
 
อาจารย์ ดร. สุนทรี คันธรรมพันธ์
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
e-mail soontare@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ16289
ประวัติ Download
 
รองศาสตราจารย์ นภสินธุ์ แผลงศร
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
e-mail napasin@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16247
ประวัติ Download
 
อาจารย์ อาทินันท์ กาญจนดุล
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail arthinun@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16275
ประวัติ Download
 
อาจารย์ Yoshiko Muraki 
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail muraki.yoshiko@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16275
ประวัติ Download
 
อาจารย์ Ruriko Tanaka
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail r.tanaka0323@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16275
ประวัติ Download
 

สาขาภาษาจีน

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวกร ฉัตรบำรุงสุข
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
e-mail puwakorn@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16246
ประวัติ Download
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวรัตน์ ภักดีคำ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail nawarat@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16245
ประวัติ Download
 
อาจารย์ อำไพ อำรุงทรัพย์
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail ampai@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16276
ประวัติ Download
 
อาจารย์สยุมพร ฉันทสิทธิพร
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail sayumpornc@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16276
ประวัติ Download
 
อาจารย์ จาง หวน
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail zhangh@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16276
ประวัติ Download
 
  อาจารย์ วรกมล  ควรประดิษฐ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน)
e-mail worakamol@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16276
ประวัติ Download
 

สาขาภาษาเกาหลี

 
อาจารย์ กนกกร ตัลยารักษ์
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาภาษาเกาหลี
e-mail  kanokkorn@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16273
ประวัติ Download
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธินี ธรรมชัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail sitthinee@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16273
ประวัติ Download
 
อาจารย์ ธิติวัส อังกุล
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเกาหลี
e-mail titiwat@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16273
ประวัติ Download
 
อาจารย์ อืน จอง โด
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail doeunjung@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16273
ประวัติ Download
 
อาจารย์ นาริฐา สุขประมาณ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน)
e-mail naritha@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16243
ประวัติ Download
 
  อาจารย์ Kwan  Hyunsuk
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail 
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16243
ประวัติ Download
 

สาขาภาษาเขมร

 
รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเขมร
e-mail pakdekham_santi@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16245
ประวัติ Download
 
รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น บุญปก
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
e-mail duangden@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16245
ประวัติ Download
 
อาจารย์ วนารัตน์  น้อยเล็ก
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน)
e-mail wanarat@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16243
ประวัติ Download
 
อาจารย์ ศุภชัย  จังศิริวิทยากร 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน)
e-mail 
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16406
ประวัติ Download
 

สาขาภาษาเวียดนาม

อาจารย์ ดร. วาสนา นามพงศ์
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเวียดนาม
e-mail wasanan@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16270, 16271
ประวัติ Download
 
  อาจารย์ Nguyen Thi Chiem
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail -
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16241
ประวัติ Download
 
อาจารย์ Tran Thi Bich Thao
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail -
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16241
ประวัติ -