หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา (Postgraduate)     
     1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาภาษาไทย (M.A. in Thai)
          - แขนงสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
          - แขนงสาขาวิชาคติชนวิทยา
          - แขนงสาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
     2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (M.A. in Teaching Thai as a Foreign Language)     
      
ระดับปริญญาตรี     
     1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BA. in Thai) สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) มี 3 วิชาเอก ได้แก่     
        - ภาษาและวรรณคดีไทย (Thai Language and Literature) สำหรับผู้เรียนคนไทยที่ต้องการมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ของภาษาไทยทั้งด้านภาษาและวรรณคดีอย่างดี     
        - ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน (Thai for Mass Communication) สำหรับผู้เรียนคนไทยที่ต้องการนำความรู้ภาษาไทยไปใช้ในงานอาชีพโดยตรง     
        - ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (Communicative Thai for Foreigners) สำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศที่ต้องการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้     
     2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BA. in Oriental Languages) สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ศศ.บ. 4 ปี) มี 5 วิชาเอก ได้แก่     
        - ภาษาจีน (Chinese)     
        - ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)     
        - ภาษาเกาหลี (Korean)     
        - ภาษาเขมร (Khmer)     
        - ภาษาเวียดนาม (Vietnamese)     
     3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี) หลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์     
     4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (ในส่วนที่เป็นรายวิชาภาษาไทย)* สอนร่วมกับภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาภาษาตะวันตก และภาควิชา                บรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์     
     5. หมวดวิชาโท เปิดสอนเป็นวิชาโทภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน วาทการ ภาษาเกาหลี ภาษาเขมร ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 
        ให้แก่นิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขา อื่นทั้งในคณะและนอกคณะที่ต้องเรียนหมวดวิชาโท
     6.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รับผิดชอบสอนกลุ่มวิชาภาษาไทยให้กับนิสิตจากทุกคณะของมหาวิทยาลัย 2 รายวิชา ได้แก่
                     มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
                     มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์     
     7. โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
         - หลักสูตร ศศ.บ. วิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกภาษาเกาหลีแบบ 3+1 กับมหาวิทยาลัย พูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ เมืองพูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
         - หลักสูตร ศศ.บ. วิชาเอกภาษาไทย แบบ 3.5+0.5 กับมหาวิทยาลัยกวางตุ้งภาษาและการค้าต่างประเทศ เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
         - หลักสูตร ศศ.บ. วิชาเอกภาษาจีน แบบ 3+1 กับ Beijing Union University กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
         - โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศ (Tokyo University of Foreign Studies) มหาวิทยาลัยเอเชีย (Asia University) แห่งกรุงโตเกียว 
            มหาวิทยาลัยการศึกษานารูโตะ (Naruto Univerity of Education) และมหาวิทยาลัยยามางุชิ (Yamaguchi University) ประเทศญี่ปุ่น     
            โครงการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 
            โครงการเตรียมความพร้อมภาษาไทยแบบเข้มสำหรับนิสิตนานาชาติ (Preparatory Intensive Thai Language Program for International Students-PTPI)
            - สอนภาษาไทยแบบเข้มสำหรับชาวต่างประเทศที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปกติของ มศว หรือของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน เป็นหลักสูตร 9 เดือน
            รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 900 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ๆ ละ 300 ชั่วโมง  
           -เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.30 น. (วันละ 5 ช.ม. รวม 25 ช.ม./สัปดาห์) 
           -สำหรับผู้มีพื้นความรู้ภาษาไทยมาก่อนจะทดสอบเพื่อจัดระดับก่อนให้เข้าเรียน 
โปรดดูรายละเอียดในเว็บไซต์  http:hu.swu.ac.th/ptpi/     
         โครงการฝึกอบรมระยะสั้น (Short-term Training Program)
       การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1-3 เดือน เปิดสอนตามความต้องการของหน่วยงาน องค์กร และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับ มศว  อาทิเช่น
          -หลักสูตร Thai Language Learning for ASEAN Diplomats
          -หลักสูตรภาษาไทยแบบเข้มสำหรับนักศึกษาเวียดนาม
          -หลักสูตรภาษาไทยแบบเข้มสำหรับนักศึกษาเกาหลี
          -หลักสูตรภาษาไทยแบบเข้มสำหรับนักศึกษาจีน
          -หลักสูตรภาษาไทยแบบเข้มสำหรับนักศึกษาญี่ปุ่น