ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งมั่นที่จะธำรงไว้ซึ่งภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก อันเป็นรากฐานสำคัญของความคิดและภูมิปัญญาไทย

โดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อรับใช้สังคมและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับสากล 
           ปัจจุบันภาควิชาฯจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
รวมทั้งโครงการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศและโครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
ดังต่อไปนี้ 
           1. สาขาวิชาภาษาไทย 
                     -ภาษาและวรรณคดีไทย 
                     -ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน 
                     -ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ 
           2 สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
           3 สาขาวิชาภาษาตะวันออก 
                     -ภาษาจีน 
                     -ภาษาญี่ปุ่น 
                     -ภาษาเกาหลี 
                     -ภาษาเขมร 
                     -ภาษาเวียดนาม  
           4 หมวดวิชาโทวาทการ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาศักยภาพนิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF by adminthai
รายงานผลโครงการสอนภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการสอนภาษาไทย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา by adminthai
รายงานผลโครงการศึกษาดูงานการสอนภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการสอนภาษาไทย ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม by adminthai
รายงานผลโครงการขับเคลื่อนนิสิตสู่ความเป็นนานาชาติ by adminthai
รายงานผลโครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสาร และทักษะ ICT อย่างสร้างสรรค์ by adminthai
รายงานผลโครงการสร้างมาตรฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนและหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา TQF by adminthai
รายงานผลโครงการจัดทำหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย by adminthai
รายงานผลโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ by adminthai
รายงานผลโครงการแนวปฏิบัติในการนำเสนอภาคนิพนธ์ 2558 by adminthai
รายงานผลโครงการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา วรรณคดไีทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสสู่ังคมโลก” ครั้งที่ 2 by adminthai

ข่าวกิจกรรม

ประกาศผลการการประกวดเรียงความ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตประจำวันจากทศชาติชาดก” by adminthai
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ เรื่อง“การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย” by adminthai
โครงการมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 2559 by adminthai
โครงการฝึกอบรมภาษาไทยให้แก่ผู้จัดการบริษัทซัมซุง by adminthai
โครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ by adminthai
รายงานผลโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพนิสิตครูภาษาไทย by adminthai
รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารนิสิตครูภาษาไทย by adminthai
รายงานผลโครงการพัฒนาจิตอาสา นิสิตครูภาษาไทย by adminthai
เอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์กับการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ในวารสารรายเดือน ฉบับวันที่ 93 ธันวาคม 2557 by adminthai
รายงานผลโครงการจัดทำคู่มือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับชาวต่างประเทศ by adminthai