ข่าวประชาสัมพันธ์

23
ประกาศผลการประกวดแข่งขันการเขียนเรียงความหัวข้อ “การประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตประจำวันจากทศชาติชาดก” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยขอเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ ชั้น ๑๕ อาคารศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating