ข่าวประชาสัมพันธ์

23
ประกาศผลการประกวดแข่งขันการเขียนเรียงความหัวข้อ “การประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตประจำวันจากทศชาติชาดก” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยขอเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ ชั้น ๑๕ อาคารศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Post Rating

Comments

ศรีวิชัย สีทน
Monday, December 26, 2016 4:57 PM
-

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website