ข่าวประชาสัมพันธ์

Entries for 'adminthai'

23
ประกาศผลการประกวดแข่งขันการเขียนเรียงความหัวข้อ “การประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตประจำวันจากทศชาติชาดก” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสัง...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
29
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ เรื่อง“การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย”
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ เรื่อง“การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย”
Actions: E-mail | Permalink |
29
โครงการมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 2559
Actions: E-mail | Permalink |
29
โครงการฝึกอบรมภาษาไทยให้แก่ผู้จัดการบริษัทซัมซุง
Actions: E-mail | Permalink |
29
โครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
Actions: E-mail | Permalink |
29
รายงานผลโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพนิสิตครูภาษาไทย
Actions: E-mail | Permalink |
29
รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารนิสิตครูภาษาไทย
Actions: E-mail | Permalink |
29
รายงานผลโครงการพัฒนาจิตอาสา นิสิตครูภาษาไทย
Actions: E-mail | Permalink |
24
รายงานผลโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาศักยภาพนิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF
Actions: E-mail | Permalink |
24
รายงานผลโครงการสอนภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการสอนภาษาไทย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
Actions: E-mail | Permalink |
24
โครงการศึกษาดูงานการสอนภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการสอนภาษาไทย ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Actions: E-mail | Permalink |
24
รายงานผลโครงการขับเคลื่อนนิสิตสู่ความเป็นนานาชาติ
Actions: E-mail | Permalink |
30
โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสาร และทักษะ ICT อย่างสร้างสรรค์
Actions: E-mail | Permalink |
24
โครงการสร้างมาตรฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนและหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา TQF
Actions: E-mail | Permalink |
20
รายงานผลโครงการจัดทำหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Actions: E-mail | Permalink |
30
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
Actions: E-mail | Permalink |
10
รายงานผลโครงการแนวปฏิบัติในการนำเสนอภาคนิพนธ์ 2558
Actions: E-mail | Permalink |
14
รายงานผลโครงการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา วรรณคดไีทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ: การเรียนรู้และ สร้างสรรค์จากสังคมไทยสสู่ังคมโลก” ครั้งที่...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
20
รายงานผลโครงการมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
Actions: E-mail | Permalink |
25
โครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการสูงสุดและเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Republic of Maldives)
Actions: E-mail | Permalink |
28
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
Actions: E-mail | Permalink |
06
เอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์กับการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ในวารสารรายเดือน ฉบับวันที่ 93 ธันวาคม 2557
Actions: E-mail | Permalink |
06
Vice Presiden Talk I เรื่อง รองอธิการ จากบทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สุภาปานเจริญ รองอธิการฝ่ายบริหาร ในวารสารรายเดือน ฉบับวันที่ 93 ธันวาคม 2557
Actions: E-mail | Permalink |
30
โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล
Actions: E-mail | Permalink |
20
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา การติดตามความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์
Actions: E-mail | Permalink |
05
รายงานผลโครงการจัดการความรู้ “รายวิชาการศึกษาอิสระหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย และหลักสูตรศศ.บ. ภาษาตะวันออก”
Actions: E-mail | Permalink |
02
โครงการจัดทำคู่มือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับชาวต่างประเทศ
Actions: E-mail | Permalink |
24
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมภาษาไทยแบบเข้มเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง (มหาวิทยาลัยพูซาน ภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี)
Actions: E-mail | Permalink |
24
รายงานผลโครงการฝึกอบรมภาษาเวียดนามให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2556
Actions: E-mail | Permalink |
24
รายงานผลโครงการเปิดโลกภาษาสู่อาเซียน: ไทย เวียดนาม กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ 2557
Actions: E-mail | Permalink |
04
รายงานผลโครงการศิษย์ลาครูสู่โลกกว้าง พี่สรรค์สร้างนำทางน้อง ปีการศึกษา 2556
Actions: E-mail | Permalink |
30
รายงานผลโครงการมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 2557
Actions: E-mail | Permalink |
21
ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความและโปสเตอร์ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความและโปสเตอร์ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ หมดเขตส่งในวันที่ 15 เมษายน 2557 ส่งผลงานได้ที่ ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
Actions: E-mail | Permalink |