ข่าวประชาสัมพันธ์

Entries for June 2016

29
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ เรื่อง“การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย”
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ เรื่อง“การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย”
29
โครงการมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 2559
29
โครงการฝึกอบรมภาษาไทยให้แก่ผู้จัดการบริษัทซัมซุง
29
โครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
29
รายงานผลโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพนิสิตครูภาษาไทย
29
รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารนิสิตครูภาษาไทย
29
รายงานผลโครงการพัฒนาจิตอาสา นิสิตครูภาษาไทย