ข่าวประชาสัมพันธ์

Entries for December 2013

08
รายงานผลโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
07
รายงานผลโครงการเกาหลีศึกษา
07
รายงานผลโครงการฝึกอบรมภาษาไทยแบบเข้มเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง(พูซาน)
07
รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการเรียนการสอนภาษาไทยสู่ความเป็นนานาชาติ
07
รายงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนาม ประจาปี ๒๕๕๖
07
รายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของชาติสมาชิกอาเซียน
07
รายงานผลโครงการทบทวนทักษะ พัฒนาเทคนิคล่ามญี่ปุ่น
07
รายงานผลโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
07
รายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตปริญญาโท ชาวต่างชาติ
07
รายงานผลโครงการจรรยาบรรณ ครูพันธุ์ใหม่ ปี 2556.
07
รายงานผลโครงการ ACAC