ข่าวประชาสัมพันธ์

Entries for December 2013

08
รายงานผลโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
Actions: E-mail | Permalink |
07
รายงานผลโครงการเกาหลีศึกษา
Actions: E-mail | Permalink |
07
รายงานผลโครงการฝึกอบรมภาษาไทยแบบเข้มเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง(พูซาน)
Actions: E-mail | Permalink |
07
รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการเรียนการสอนภาษาไทยสู่ความเป็นนานาชาติ
Actions: E-mail | Permalink |
07
รายงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนาม ประจาปี ๒๕๕๖
Actions: E-mail | Permalink |
07
รายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของชาติสมาชิกอาเซียน
Actions: E-mail | Permalink |
07
รายงานผลโครงการทบทวนทักษะ พัฒนาเทคนิคล่ามญี่ปุ่น
Actions: E-mail | Permalink |
07
รายงานผลโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
Actions: E-mail | Permalink |
07
รายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตปริญญาโท ชาวต่างชาติ
Actions: E-mail | Permalink |
07
รายงานผลโครงการจรรยาบรรณ ครูพันธุ์ใหม่ ปี 2556.
Actions: E-mail | Permalink |
07
รายงานผลโครงการ ACAC
Actions: E-mail | Permalink |