คณะมนุษยศาสตร์  เป็นองค์กรหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ทำหน้าที่องค์กรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยยึด นโยบายของมหาวิทยาลัย ปรัชญาของคณะฯ “เสริมสร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์” วิสัยทัศน์คณะฯ “เป็นองค์กรที่บัณฑิตได้รับการยอมรับด้านการใช้ภาษาอังกฤษ” และพันธกิจ 5 ด้านเป็นหลัก พร้อมๆ กับการใช้ความโดดเด่นเชิงวิชาการของศาสตร์ในสาขามนุษยศาสตร์ที่มีพัฒนาการและการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมทุกระดับอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของคณะมนุษยศาสตร์

       ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยคณาจารย์มากกว่า 100 คน และบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 28 คน คณะมนุษยศาสตร์ได้บูรณาการทรัพยากรทั้งหมดเพื่อภารกิจหลักด้านการจัดการศึกษาให้แก่มีนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของแต่ละหลักสูตรซึ่งสังกัดศูนย์การศึกษาจำนวน 3 ศูนย์ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 3,000 คน ในขณะเดียวกัน คณะฯ มีภารกิจด้าน สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการวิชาการ การสืบสานทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารและธรรมาภิบาล

       ในสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมทุกระดับ ทุกมิติทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผนวกกับความคาดหวังจากสังคม คณะมนุษยศาสตร์ยังคงมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ทุกด้าน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่สังคมระดับชาติและนานาชาติคาดหวัง ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ทุกด้านของคณะมนุษยศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายอย่างครบวงจร ได้แก่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย นิสิตคณะมนุษยศาสตร์สามารถใช้ภาษาอังกฤษ บัณฑิตโดดเด่นด้านความสามารถ เพิ่มมิตินานาชาติให้มหาวิทยาลัย