ข่าวสาร

โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา ครั้งที่ 3

โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา ครั้งที่ 3

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, February 22, 2021/Categories: ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา เป็นประธานโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยเพียงพอที่จะผลิตบัณฑิต ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้เชิญวิทยากรภายนอกมาเข้าร่วมเสวนากับคณาจารย์ในหัวข้อ แนวโน้มในอนาคตของศาสตร์จิตวิทยาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ความรู้จากสิ่งที่เรียนไปสู่การทำงานในสาขาวิชาจิตวิทยา คุณลักษณะบัณฑิตที่นายจ้างต้องการ ในสาขาวิชาจิตวิทยา

On 21 February 2021, Bachelor of Science Program in Psychology held the 3rd online seminar to revise the program curriculum. The seminar was chaired by Assistant Professor Dr.Teerachon Polyota, and aimed at examining, revising and updating the curriculum to reflect SWU’s visions, current labour market and a whole society. To strengthen the new core curriculum, guest speakers were invited to discuss with lecturers in the topic of curriculum development of Bachelor of Science program in Psychology and the trend of Psychology for curriculum development; use of Psychological knowledge at work and preferable Psychological student’s characteristics in the eyes of employers.

Print

Number of views (19)/Comments (0)