ข่าวสาร

ขอความอนุเคราะห์นิสิตชั้นปีที่ 2 -4 สาขาวิชาจิตวิทยา ตอบแบบสำรวจตามลิงค์ที่แจ้งผ่านทางอีเมลนิสิต หัวข้อ “การสำรวจความคิดเห็นนิสิต U-Multirank 2020”

ขอความอนุเคราะห์นิสิตชั้นปีที่ 2 -4 สาขาวิชาจิตวิทยา ตอบแบบสำรวจตามลิงค์ที่แจ้งผ่านทางอีเมลนิสิต หัวข้อ “การสำรวจความคิดเห็นนิสิต U-Multirank 2020”

Author: Prapawan Tantrakul/Tuesday, January 5, 2021/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา]

ขอความอนุเคราะห์นิสิตชั้นปีที่ 2 -4 สาขาวิชาจิตวิทยา ตอบแบบสำรวจตามลิงค์ที่แจ้งผ่านทางอีเมลนิสิต (g.swu.ac.th หรือ อีเมลอื่น ๆ ที่นิสิตแจ้งกับมหาวิทยาลัย) โดยอีเมลของฝ่ายพัฒนาคุณภาพที่จะส่งไปถึงนิสิตคือ rankingswu@g.swu.ac.th ในหัวข้ออีเมล “การสำรวจความคิดเห็นนิสิต U-Multirank 2020” ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2564

Only for the 2nd to 4th year students in psychology program. Please fill out the “Opinion toward U-Multirank 2020” survey which was sent to your g.swu email or provided email by rankingswu@g.swu.ac.th. Today - 31 January 2021

Thank you for your cooperation.

Print

Number of views (114)/Comments (0)