ข่าวสาร

การติดต่ออาจารย์ผู้สอน ในภาคเรียนที่ 2/2563

การติดต่ออาจารย์ผู้สอน ในภาคเรียนที่ 2/2563

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, December 28, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้]

การติดต่ออาจารย์ผู้สอน ในภาคเรียนที่ 2/2563

เนื่องจากในภาคเรียนที่ 2/2563 ทางสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

ดังนั้นขอให้นิสิตเข้ากลุ่มทาง http://moodle.swu.ac.th (โดยมีรายละเอียดตามภาพประกอบ) เพื่อติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน ***ภายในวันที่ 3 มกราคม 2564***

How to Contact your SWU Lecturers during the Academic Year 2/2020

The Innovative Learning Center will manage the online SWU courses for academic year 2/2020. In order to contact their SWU lecturers, all registered students will need to access http://moodle.swu.ac.th (please see more detail in the picture below) within 3 January 2021.

Print

Number of views (94)/Comments (0)