ข่าวสาร

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชี้อโรค COVID-19

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชี้อโรค COVID-19

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, December 25, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

     อ้างอิงประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 20109 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 13) เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ให้การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563 และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะมนุษยศาสตร์ขอความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ (ตามเอกสารแนบ)

Print

Number of views (191)/Comments (0)

Documents to download