ข่าวสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, December 14, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์  โดยมี  อาจารย์ ดารวันต์ รักสัตย์ เป็นประธานโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมและการปรับตัวก่อนการฝึกงาน ช่วยเสริมสร้างเจตคติ ความรู้ ทักษะสื่อสาร และยังช่วยทำให้การฝึกงานของนิสิตเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีวิทยากรมาบรรยายและจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

On 14 December 2020, Bachelor of Science in Psychology program, Faculty of Humanities held an internship preparation session by Lecturer Darawan Raksat. The prep session was for the program’s junior and senior students to develop their attitudes, knowledge and communication skills and to maximize the efficiency of internship results.

Print

Number of views (69)/Comments (0)