ข่าวสาร

นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยเข้ารับทุนการศึกษาจากผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงาน “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี 2563

นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยเข้ารับทุนการศึกษาจากผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงาน “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี 2563

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, December 14, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นางสาวภูชนิศา บัวบุญ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย

2. นางสาวเกตุแก้ว บุญพร นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย

3. นางสาวธนพร จึงประเสริฐศักดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย

4. นางสาวนภัสกร อมรเลิศภิญโญ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย

เข้ารับทุนการศึกษาจากผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงาน “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี 2563 เพื่อประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในฐานะที่ทรงเป็นรัตนกวีของชาติ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมัคลารามราชวรมหาวิหาร

#คนเก่งมศว #ทีมมศว #หลักสูตรศศบภาษาไทยมศว

On 11 December 2020, Faculty of Humanities’ students received loans from H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s representative, Paramanuchitchinorot’s Day at Wat Phra Chettuphon Wimon Mangkhalaram Ratchaworamahawihan.

Print

Number of views (70)/Comments (0)