ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย กศ.บ. ชั้นปีที่ 1 ที่เข้ารับโล่และเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดกลอนระดับภูมิภาค จากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย กศ.บ. ชั้นปีที่ 1 ที่เข้ารับโล่และเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดกลอนระดับภูมิภาค จากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, December 14, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย กศ.บ. ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์

นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์

นางสาวชลธิชา วงษ์ชารี

นางสาวรัชนีกร ป้องกัน

นางสาวรัสรินทร์ คำบา

ที่เข้ารับโล่และเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดกลอนระดับภูมิภาค จากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

 

Congratulations to our freshmen majoring in Education (Thai):

Mr.Kittipan Bubphanon

Miss Chonthicha Wongcharee

Miss Ratchaneekorn Pongkun

Miss Ratsarin Khamba

in receiving the first runner-up prize, the poetry competition (regional level) held by the Poet's Association of Thailand on 10 December 2020 at the auditorium, Public Relations department, Bangkok.

Print

Number of views (84)/Comments (0)